Kňazi pochádzajúci z Čataja

„Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Poď aj ty do mojej vinice!“

Tieto Kristove slová zachytil vnímavý sluch aj tunajších mladíkov, ktorí sa rozhodli ísť do vinice Pánovej. Tento kostol bol svedkom aj dojímavej a povzbudzujúcej slávnosti, keď ako novokňazi – tunajší rodáci – slúžili v ňom svoju prvú – primičnú omšu.

Boli to títo:
Alfréd Stach – narodil sa 8.10.1914 v Čataji ako syn správcu školy. Za kňaza bol vysvätený 26.6.1938 v Bratislave. Primičnú sv. omšu mal v Čataji 29.6.1938. Po vysviacke nastúpil za kaplána do Banskej Štiavnice (III. kaplán), v roku 1939 bol preložený do Hlohovca, odkiaľ opäť prešiel do Banskej Štiavnice za II. kaplána a od roku 1940 tam bol prvým kaplánom.

V roku 1941 prišiel za administrátora do obce Doľany,  kde účinkoval do roku 1947.

V septembri 1947 bol zaistený a odsúdený vo vykonštruovanom súdnom procese až 12.1.1951 a vo väzbe bol plných 6 rokov. Po návrate z väzenia v roku 1953 bol trvale vylúčený z pastorácie a pracoval v Archeologickom ústave Nitra ako terénny pracovník a potom na pracovisku Malé Vozokany až do penzionovania.

Archeologický ústav v Nitre vydal knihu BRANČ Germánska osada z 2. až 4. storočia, ktorú venuje: Pamiatke vdp. Alfréda Stacha, všestranného terénneho technika, vynikajúceho organizátora a skvelého človeka, bez obetavej pomoci ktorého by táto práca sotva bola vznikla.

V predslove tejto knihy tiež uvádzajú:

Pod citlivou koordináciou obetavého a nezabudnuteľného terénneho technika vdp. Alfréda Stacha, pôvodne rímskokatolíckeho duchovného, trvale vylúčeného po návrate z väzenia v Jáchymove z cirkevnej pastorácie, všetky náročné práce v teréne i následné laboratórne a dokumentačné spracovávanie prebiehali optimálnym spôsobom.

Posledné roky života prežil v Charitnom domove pre starých a chorých kňazov v Pezinku.

Zomrel v roku 1978 a je pochovaný na cintoríne v Pezinku.

Marián Peško, OFM – františkán. Narodený 7.4.1912 v Čataji, za kňaza vysvätený 16.6.1940. Účinkoval: r. 1940 v Hlohovci – kaplán, r. 1941 v Okoličnom – správca fary, r. 1942 v Durštíne – Poľsko, r. 1945 v Okoličnom – správca fary, r. 1947 v Prešove –kaplán, r. 1950 vo Fiľakove – kaplán.

Vladimír Kotes – narodený 5.4.1946 v Čataji, na kňaza vysvätený 10.6.1973. Účinkoval: r.1973 v Šuranoch – kaplán, r. 1976 v Nových Zámkoch – kaplán, r. 1977 v Zlatých Moravciach – kaplán, v Borskom Mikuláši – správca fary, v Modre –správca fary.

Kol.: Čataj 750, vyd. Ing. Mikuláš Lupták, Kežmarok 1994