Farnosť a jej kňazi od roku 1561 doteraz

Farnosť a jej kňazi od roku 1561 doteraz.

Prvých kňazov, ktorí pôsobili v Čataji poznáme až podľa vizitácie z roku 1561. V nej sa spomína Ambrusius /Ambrosius/ a o rok neskôr sa uvádza farár Emericius, ktorý je zapísaný ako plebanus Chatay. Vo vizitácii v roku 1634 sa píše, že v Čataji našiel vizitátor nemeckého katolíckeho plebána, ktorého meno sa ale neuvádza. Pôsobenie Ďalších kňazov čatajskej farnosti je známe až od druhej polovice 17. storočia.

Zoznam kňazov pôsobiacich v Čataji, ktorí sú známi z písomných prameňov:

1672 – 1681 Juraj Dubay
1681 – 1784 Imrich Pongrác
1684 – 1688 Pavel Malonyi
l688 – 1706 Michal Horváth
1706 – 1706 Juraj Gyorny a Štefan Jókay
1706 – 1728 Michal Kiss
1728 – 1756 Adam Kováč
1756 – 1757 František Nedecký
1757 – 1773 Jozef Nagy
1773 – 1814 Ondrej Kruček
1814 – 1858 Ján Očovský. Narodený 23.12.1786, na kňaza vysvätený 5.12.1810. Bol hlavným organizátorom a dušou stavby nového kostola, ktorý bol postavený v roku 1845.
1859 – 1889 František Priczel. Narodený 12.3.1821, na kňaza vysvätený 30.6.1845.
1889 – 1903 Dr. Madurrkay
1903 – 1913 Koloman Erney
1913 – 1932 Ján Wiedermann
1932 – 1945 Jozef Revay
1945 – 1959 Ján Čepček
1959 – 1961 Th. dr. Emil Funczik. Narodil sa 9.11.1892 v Mojmírovciach. Na kňaza bol vysvätený v roku 1918. Roku 1934 bol menovaný za pápežského kanonika a v r. 1936 za riadneho univerzitného profesora cirkevného práva na Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde zastával funkciu dekana. Keď po roku 1950 nemohol prednášať na Bohosloveckej fakulte, snažil sa účinkovať v pastorácii, a tak sa dostal v roku 1959 do Čataja. Odtiaľto odišiel do Blatného a v roku 1069 opäť sa vracia na Bohosloveckú fakultu, kde prednáša až do svojej smrti. Zomrel 23.3.1973 v Bratislave.
Po odchode Dr. Funczika ostáva Čataj bez správcu fary tri roky. Zastupuje vdp. Štefan Škorec, správca fary z Pustých Úľan.
1964 – 1977 P. Justín František Hrčka OFM /františkán/, opravil kostol zvonku, zvnútra /1966/ dôsledne uviedol do života liturgické úpravy II. vatikánskeho snemu. Bol uznávaným odborníkom v oblasti cirkevnej hudby a spevu. Bol obĺúbeným duchovným otcom, na ktorého si veriaci aj po rokoch spomínajú len v dobrom. Zomrel v Čataji 4.4.1977 a je pochovaný v krypte cintorínskej kaplnky.
1977 – 1990 František Guldan
1990 – 2003 Ján Zabák
2003 – doteraz Ján Sucháň

Ján Sucháň sa narodil 27.12.1951 v Šuriankach pri Nitre v rodine Michala Sucháňa a matky Alžbety rod. Hertelovej. Má tri sestry, najstaršiu Gabrielu, strednú Esteru a najmladšiu Evu. Základnú školu absolvoval v Šuriankach a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu SVŠ Eugena Gudernu v Nitre. Teologické štúdiá absolvoval v rokoch 1970-75 na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Kňazské svätenie prijal 10.10.1075 v Bratislave. Primičnú sv. omšu mal 12.10.1975 v Šuriankach.

Po ukončení štúdií bol: od 15.01.1976 bol kaplánom v Šahách, od 1.10.1976 – 1980 základná vojenská služba Lešť, potom nasledovala pastoračná činnosť v Pezinku 1980 – 1981, v Dóme Sv. Martina v Bratislave 1981 – 1983, Bratislava – Lamač 1983-1993, Krakovany, /Trebatice, Ostrov/ 1993-do 31.7.2003, Čataj /Veľký Grob/ od 1.8.2003.

V roku 1993 začal spolupracovať so vznikajúcim rádiom Twist a začal sériu osobných príhovorov na rôzne témy. Popri tom spolupracoval s Rádiom Slobodná Európa reláciou s príhovormi v období 1995-1997. V roku 1999 spolupracoval na albume Jany Kocianovej „Evanjelium“, ktorý obohatil viacerými svojimi myšlienkami. Je autorom mnohých kníh a článkov.

Literárna tvorba:
Monografie:
l. Prihováram sa Vám, PS MONT 1996, 157 s.
2. Úvahy slobodného človeka v slobodnej Európe, PS MONT 1997, 108 s.
3. Z tmy na svetlo, PS MONT 1997, 279 s.
4. Ži a nechaj žiť, PS MONT1998
5. Zrenie, PS MONT 2000,169 s.
6. Zamyslenia Jána Sucháňa, PS MONT 2003, 159 s.
7. Môj pamätník /spolu s Milanom Fúfusom/, JUNIOR s.r.o. 2004, 53 s.
8. Pútnik, PS MONT 2005, 202 s.
9. Stretnutia, AHB 2008 84 s.
10. Otčenáš kniha plus CD nosič, ABH 2009, 63 s.
11. Radosť a bolesť, ABH 2010, 81 s.